جدول قیمت گذاری

لیست تابلوهای خاتم تابلو خلیج فارس به همراه مشخصات و قیمت ها
*کلیه قیمت ها بدون در نظر گرفتن تخفیفات و فروش های ویژه می باشند

سه فاز تکفاز کلید اصلی مینیاتوری ابعاد: ارتفاع*طول مشاهده محصول قیمت (تومان)
۰ ۱ سانیر ۳۲A تابلو تک واحدی ۷۵۰,۰۰۰
۰ ۲ سانیر ۳۲A تابلو دو واحدی ۱,۳۲۰,۰۰۰
۰ ۳ سانیر ۳۲A تابلو سه واحدی ۱,۶۵۰,۰۰۰
۰ ۴ سانیر ۳۲A تابلو چهار واحدی ۷,۳۵۰,۰۰۰
۰ ۵ سانیر ۳۲A تابلو پنج واحدی ۷,۵۶۰,۰۰۰
۱ ۴ ۶۳A سانیر ۳۲A تابلو چهار بعلاوه یک ۷,۷۷۰,۰۰۰
۱ ۴ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو چهار بعلاوه یک ۸,۲۷۰,۰۰۰
۱ ۵ ۶۳A سانیر ۳۲A تابلو پنج بعلاوه یک ۷,۹۸۰,۰۰۰
۱ ۵ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو پنج بعلاوه یک ۸,۴۸۰,۰۰۰
۱ ۶ ۶۳A سانیر ۳۲A تابلو شش بعلاوه یک ۸,۴۰۰,۰۰۰
۱ ۷ ۶۳A سانیر ۳۲A تابلو هفت بعلاوه یک ***
۱ ۷ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو هفت بعلاوه یک ***
۱ ۸ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو هشت بعلاوه یک ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
۱ ۹ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو نه بعلاوه یک ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱ ۱۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو ده بعلاوه یک ۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۱ ۱۱ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو یازده بعلاوه یک ۱۲,۲۷۵,۰۰۰
۱ ۱۲ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو دوازده بعلاوه یک ۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۱ ۱۳ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو سیزده بعلاوه یک ۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۱ ۱۴ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو چهارده بعلاوه یک ۱۴,۹۷۵,۰۰۰
۱ ۱۵ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو پانزده بعلاوه یک ۱۵,۹۲۰,۰۰۰
۱ ۱۸ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو هجده بعلاوه یک ۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۱ ۲۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو بیست بعلاوه یک ۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۱ ۰ ۳۲A سانیر ۳۲A تابلو تک واحدی سه فاز ۱,۰۷۵,۰۰۰
۴ ۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو چهار واحد سه فاز ***
۵ ۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو پنج واحد سه فاز ۱۰,۹۲۰,۰۰۰
۶ ۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A تابلو شش واحد سه فاز ۱۲,۴۸۰,۰۰۰

خــاتـــم تـابـلـــو خلیــــــج فــــــارس

top