تابلو جنس خور سه فاز

تابلو جنس خور سه فاز

نمونه کار تابلو جنس خور سه فاز

  • دارای روبند
  • دارای روشنایی داخل تابلو
  • دارای خازن الکتریکی
top