جدول قیمت گذاری

لیست تابلوهای خاتم تابلو خلیج فارس به همراه مشخصات و قیمت ها
*کلیه قیمت ها بدون در نظر گرفتن تخفیفات و فروش های ویژه می باشند

سه فاز تکفاز کلید اصلی مینیاتوری ابعاد: ارتفاع*طول حمل رایگان قیمت (تومان)
۰ ۱ سانیر ۳۲A ۲۸۰,۰۰۰
۰ ۲ سانیر ۳۲A ۶۲۰,۰۰۰
۰ ۳ سانیر ۳۲A ۸۷۰,۰۰۰
۰ ۴ سانیر ۳۲A ۳,۵۷۰,۰۰۰
۰ ۵ سانیر ۳۲A ۳,۶۷۰,۰۰۰
۱ ۴ ۶۳A سانیر ۳۲A ۳,۸۵۰,۰۰۰
۱ ۴ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۴,۳۳۰,۰۰۰
۱ ۵ ۶۳A سانیر ۳۲A ۴,۱۵۰,۰۰۰
۱ ۵ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۴,۷۳۰,۰۰۰
۱ ۶ ۶۳A سانیر ۳۲A ۴,۴۵۰,۰۰۰
۱ ۷ ۶۳A سانیر ۳۲A ۴,۷۵۰,۰۰۰
۱ ۷ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۵,۰۵۰,۰۰۰
۱ ۸ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۵,۷۳۰,۰۰۰
۱ ۹ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۵,۸۵۰,۰۰۰
۱ ۱۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۶,۰۰۰,۰۰۰
۱ ۱۱ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۶,۲۵۰,۰۰۰
۱ ۱۲ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۶,۴۲۰,۰۰۰
۱ ۱۳ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۶,۶۳۰,۰۰۰
۱ ۱۴ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۶,۸۳۰,۰۰۰
۱ ۱۵ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۷,۰۵۰,۰۰۰
۱ ۱۸ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۸,۳۰۰,۰۰۰
۱ ۲۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۸,۸۵۰,۰۰۰
۱ ۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۴۸۰,۰۰۰
۴ ۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۵,۵۳۰,۰۰۰
۵ ۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۵,۹۳۰,۰۰۰
۶ ۰ ۱۰۰A سانیر ۳۲A ۶,۳۴۰,۰۰۰

خــاتـــم تـابـلـــو خلیــــــج فــــــارس

top